is toegevoegd aan uw favorieten.

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-o PLAAT CCCCXXX.

CCCCXXX.

ce brui k. De Vrugten van deeze Gras zoort zijn bij ons onder de naam van Gierst genoegzaam bekend. Als Artfenijmiddel waren zij nooit regtftreeks in gebruik, maar wel in 't huishoudelijke als voedend Middel. De voedende Hoedanigheid is echter bij de Artfen in geen groot aanzien, vermits het zwaar te verteeren weinig voedfel geevt en winden maakt, ja hiffocrates bemerkten al dat het Verftoppingen baare. Onder dusdaamge omftandigheden zal een ieder inzien, dat het gantsch geene zieken kost zij, te meer daar het als pap gekookt gantsch niet lekker is, zo deeze niet met Booter en Melk enz. fmaakelijk gemaakt word. De heete Koeken die men in ltalien daar van bakt, en de Taarten daarvan die men bij ons zomtijds vind, behooren nog minder onder Medicinaale Dioogerijen.

RIJN.

GEERSTACHTIG p A N I K.

D* UUt C L AS S E.

Zie lihhsüs Nat. Hist. door houttuijn, lUt Deel XIIJde St., bl. 186.

PANIK nut ten losfe flappe Pluim , en ruige Scliedelb laden; de Ka/jes gefpitst.

a. Het eenkleppig Kaf.

b. De Tweekleppige Bloem. C.Drie Meeldraaijes, het Vrugtbe-

ginjel twee Hairvormige Stijlen en vlokkige Stempels. d. Het Zaad,

bloeitijd. Het Vaderland vat deeze Plant is Oostindien, maar zi) word in onze Tuinen en Vilden omflreeks twee Voet hoog ; bloeit in jumj.

PANIC OM MILIACEUM.

CLASSIS lUtia.

Conf. LiNJfffii Sijst. Nat. Ed. gmelini, Tom. lldi Part. Im<z pag. 161.

panicum Panicula lexa flaccida, Foliorum Vaginis hirtis, Glumis mucronatis nervofis.

a. Gluma univalvis.

6,'Corolla bivalvis.

c. Stamina tria , Germen , Stijli duo capillares, & Stigmata villofa.

d. Semen.

temp. flos. Patria hujus Planr t£e India eft, fed colitur facillime in agris & Hortis noftris altkuJine circiter bipedali Junioque floret.