Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAAT DLXXVIII. 79

e e b r o i k. Filix florida, pallullris. Water - Varen, Grocte-Vnren , De Wortel van deeze Planr heeft een iets fcherpe en bittere fmaak en geen onaangenaame Reuk. Ze word voor zeer famentrekkende, zuiverende en wondheelende gehouden , en als gorgeldrank eti mondzuiverend gebruikt. Daarenboven roemd men ze bij Breuken en houd ze voor een fpecifiek Middel tegens de Engdfche Ziekte. Eenigen willen haar ook als buitengemeen voordeelig bij de Ji;C houden. Zij is thans niet in gebruik, en nieuwe profcfneemingea zullen moeten bewijzen, of zij de voornoemde lof verdiend.

SAR-

KONINGLIJK TROS-VAREN.

De XXIVJle C L A S S E.

Zie linnjeus. Nat. Hist. door houttuin, Hde DeelKIVde St.,bl. 58.

Tros Varen met dubbeld gevind Loof, aan de Tip Trosdragend.

a. De Vruvtdragende Plant.

b. Een bloeyend gedeeks derzelvsn, natuurlijk groot.

c. Een Loof Vin.

bloeitijd. Groeit in de fchiiuwe en zompachtige Bosfchen van het Noordelijke Europa . en zijne Stens word dikwijls een El hoog. Jn Nederland aan den kant van fcbaduwachtize plaatfen , omftreeks Haarlem , Naarden, Zwol en in Frieslands Wouden.

O S M U N D A R E G A L I S.

CLASSIS XIXna.

Conf. linnssi Sijst. Nat. Ed.' gmelïn i, Tom lldiPart. Hd&, pag. 1292.

Osmunda Frondibus bipinnatts apice nccmiferis (Fronde bipinnata, Racemo tsrminato fupra dtcompo/ito.')

a Mirps jam fruttifera.

6. Frondis florida; pars rnagnita « dine naturali.

c. Pinna frondis,

temp. flor. Habitat in Europs borealis (ijlvaticis ndis umbrofis &. ftipite bicubitali non raro ad. fcendit. In Belgia ad margines fosfarum umbrofarum ex: gr:circa Harlemum in regionibus prope; Naarden & Swoll in fijlvis Frifi».

Sluiten