Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *3 X Wat wilt ge meer? Geloof my! — Nog eens. — Het i» om uwe Privilegiën, nog Rechten niet te doen, zelfs niet tot welvaard der Steede. — Maar daarom is het te doen om door bewegingen en rumoeren, politieke oogmerker» te bereiken, van voor ons verborgen Staatsgeheimen. Mi Bekreun u, bid ik, niet aan dat meesterftuk van list en bedrog, dat men Bydragenter aankweking van Eendracht noemt; het is valsch, het is een onwettig ftuk van misleide en opgeruide Kwartiermeesters, buiten kennisfe van den Gerechte. - Gy kent de Luiden, Burgers! oordeel zelfs of 'er een onder is die in ftaat is. — Laat u niet bedriegen , — neen; — maar toon dan, dat gy in deezen de binnenlandfche rust, door bedaardheid zoekt te bevorderen; dit is Oranjes zetregel; dit die van den Staaf dit die van uwe getrouwe Magiftraat. Toont dat gy aller Vrienden en Burgers zyt. - Treed niet in haar gezag 't komt u niet toe; geloof my, gy ™!t triumpheeren. _

r*/ riet^enkni,Ct ~daC ik u vJeiie' datikde Regeering of de Magiftraat vleije, dat ik 0;anje vieije om belang of iemand om loon te wille fta; dit zullen myne partyfri zeggen. - Maar myn hart zegt het my niet, myn gemoed weet beter, en myne ronde taal, ja '/geene ik^nf uwent wille draag overtuigt u, myne Broeders, dat ik u en myne Overheid bemin. — Men fchreeuwd van de plichten der verdraagzaamheid, maar men fmeed ontwerper» van twist. - Foei haarer! - Neen, niet alzoo < zoo H ik niet, en met alzoo zult gy denken; 'er zyn Misbruiken ifc zeg het nog een», 'er zy„ Misflagen, grove Misflagen 'er zyn bittre omftandigheden. Maar zeg my, en Privilegie-Vriend! zyt gy zonder gebreken \ zyt g?ver zekerd, als alle de gebreken na uw zin verholpen zouden zyn , dat de natuur en deze tyd ons Menfchen, Reg-nten en Burgers zal opleveren, die niet wederom in abuizen zullen vervallen? Hoe fchaamrood zoud gy ftaan ofZ

ffhil Itt' ^ gl iB het,Cene Re1-" z°o lomp y ^ fchild tegens het andre, ia het eene voorftel, dwars teafn de man aan, uwe Sociëteit in de war he!ot> Am... 8 5 my! Daarom onthond het Vaersje vo0.d^ WkSpZt

Tot Bidden u bevlyt,

Wees naersielick en waeckende,

Wm gy weet uur nog tyd,

Wmneer u 't kwaet is weckende.

Be-

Sluiten