is toegevoegd aan je favorieten.

De Leydsche stedemaegd en haeren getrouwen burger.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X M X .

vermoeden om ons ergens in te willen dringen. Jujgt

deelen wy hierom o-)ze reffeXfen vry moedig n.^de in tweën dog ftellen voor hei iaatfte het eerfte: te wetten, ,iat ik zal bewyzen, datthfRequestraiiten en zyn ui gale Krygs» i raad, geen Recht ter waereld hebben, om zig mee det Steden belastingen, of andre zaaken te bemoeijen. Voor eerst is de ftelling volkomen valsch ; te weten, dat de i Schuttery, om dat zy mgefleld is tot beveiliging der rust en : veiligheid, dat het dan van zelve fpreekt, dat de Hoofden \ der Schuttery verplicht zyn. omn-.et alleen werkfa^m te zyn, Wanneer de rust en veiligheid Juidtlyk geftcori is, en dat zy 1 wy ders gehouden Zyn, hunne bekomrnernisfe te openbaaren,, Zoo dra zy op goede gronden. gelyk in hei tegenwoordig ge* ■ val, oordeelen, dat die rust en veiligheid zoude kunnen gefoort worden. Tweederlei punften zal ik hier tegenfpreken: te weeten ( i) Dat 'er volftrekt geen verplichting,, ja zelfs geen vryheid is, die de Schuttery, of de Hoofden i daar van machtigt, om hunne bekommernisfen voortedraagen in zaken buiten de Schutterlyke wetten. Ten andren,, dat het voorgeven als of de publieke rustduidelyk geftoort Is, door de pretenfe geproponeerde belasting, vplftrekt B valsch is, en dat vervolgens alles eens gefuponeert waar- fl 'heid te zyn, (fchoon het van de zyde van de Magiftraat en ftiile Burgery volftrekt onwaarheid is;) dat dan noj, de | Ktygsraad zig daar nog in 't geheel, nog ten deelen/ais i Krygsraad geconfidereert, niet mag bemoeijen. Ten be« wyze dat dit ons gevoelen niet alleen fteunt op de Keuten en Privilegiën der Stad, maaf ook op het Advys van den Afgod der Vryheidszoonen en het heilig Orakel van de Amfterdamfche IS'aamenzweering, de Utrechtfche en Dordrechtlchen Befchermheilig, de Confucius waar na de Chineefche Bedevaarten op de Garnalemark t gedaan worden, i {Het vervolg in N°. 12.) i

NB. Den Leezer zy bericht, dat in de volgende Nummers 12 ën 13 dit Stuk zal verhandeld worden, of zoo 't gevoeglyk kan gefchieden in een dubbeld Nummer werden uitgegeven.

Dit Blad word 's Weekelyks met een N°. a 2 Stuivers V vervolgd, en is te bekomen te Leyden, by \i J. PERK, en verders alom.