is toegevoegd aan uw favorieten.

De Leydsche stedemaegd en haeren getrouwen burger.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 98 X

ontkennen wy haarlieder recht tot verkiezing in eenige gevallen niet, als de Magiftraat die- eischt; maar de abfur-, diteit der gevolgtrekking, naamlyk, om dat de Vroedfchap uit gekwalificeerde Burgers is gekoren, dat daarom elk wie w^l, en de Illegale Krygsraad daarom ook gekwalificeert zouden zyn. Ik tart den Draaijer, dén Misleider myner Burgery, dat hy my in de Handvesten van van Mieris, hier van een jota toont. — Maar tot zyn tweede nog grover Logen. Hy zegt: en daar dit Collegie geenjints permanera was, en befwnd uit een onbepaald getal perfoonen. Uier fpreekt hy wederom van een Collegie, en even hier vooren van gekwaüficcerden; enhy v,oegt'er by, dat het, beftond uit een onbepaald getal perfoonen. ö Mifererel 6 Lepidum Caput I Zeg my, zeg my, ik bid 'er u om: ik btloofje een zoetemelksplakje, als gy my aantoond, dat 't in de wyde Waereld ooit beftaan heeft, beftaat, of beftaan kan, een Gekwalificeert Collegie van een oneepaalt getal persoonen. ' Collegie, — Collegieman, en dat van een onbepaald getal perfoonen; dat is van den fimplen Hoilebeek af tót den fchrandren toe, alfefaam Collegiebroeders, zonder Collegie. Immers beftaat 'er nimmer een Collegie uit een onbepaald getal perfoonen, maar uit een Vergadering, Genoodfebap van bepaalde perfoonen op tyd en plaats: het werd eigentlyk oudtyds uitgedrukt door Veemfchap, zoo als men te Amfterdam dit rog bezigt by de Pakkers, die tot een Veem behooren. — Een blaauwe en witte hoedeveem, Heer Adfttuant, hoort gy tot bet Pluimioenveem. — Maar dan volgens u fystema , beftaat het gekwalificeert Collegie om Stads lasten te bepaalen uit een onbepaalt getal: zeg my hoe die nu geregeld en den Graaf? nemaarook de Sou vereine Staaten de gemeene lasten of haare beveelen kunnen ontzeggen ? — Dat bearyp ik en niemand niet. — Nu het is de Volkftem! Volkftem ! — Maargy verteld ons, dat dat Collegie van Vroedfchap (let wel van uwe menigte!) niet permanent was; dat geloof ik waarlyk wel, als men nagaat de weeklykfche Doodlysten, de Lyst der Officianten, der Dienaaren en der oude Mannen, Weeskindren, Dolhuisklanten enryke Bankroetiers, zelfs onder de Vroedfchap, en uit Societeits Gecommitteerden en Geconftitueerden , welkers permanence aan zoo veel verandring onderhevig isr; en zoo als Hooit zegt: met de wind waaid, vantigten mg zware»

richt'