is toegevoegd aan uw favorieten.

De Leydsche stedemaegd en haeren getrouwen burger.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X io» X

ten, of gy nog zonder beroering het volgend 6de Artikel in uw gealiegeeid Privilegie kezen kunt; daar ftaat:

Ende dat dit eh alk andre voorfchreven puntten gedaen Zyn, is om eendragt, vrede; minne ende vriendjchap bmnen der Stede te houden, op dat wy famentlyck mynen genadigen Heere, of jyne Erven eene rustelycke ende Eendragtige Stede al yd zoude mogen leveren. —- ——■

Nog eens dan: antwoord my-, Is het uw doel om Eendragt, Vreede, Minne ,en Vriendfchap binnen uwe Siad té houden, waarom verdeelt gy dan dezelve ontydig in tyden van Beroering? en waarom ontrust gy ontydig dezelve? Fshetom den Souverein, als onzen wettigen Heere, ofte zyn Erve eene rustige Stad altyd te leveren ? Waarom treed gy in derzelver Recht, in dat van den Staat en Stadhouder, waar door zy alleen bevoegd zyn Regeerings Reglementen, en daar uit profluëerende beflisfingen tecorrigeeren, of helpen corrigeeren? en ja wel waarom beknibbeld gy openbaar en in 't geheim het wel en wettig Erfrecht uvs getrouwen Stadhouders, als het Eminent Hooft dét bouveietniteit,teruitoeffeningvander Steden gezag op Regeeung, Krygsraad en Burgery ? Ik zoude o. meerder kunnen vragen, maar 't is genoeg: elke jota, elke letter, van de Mchd tot de Omega, in dit ftuk van A°. 1477, is uw viager; is uw befchuldiger; en elke ademtocht, die uit uwe fchorre* longen het bloed aanftuwt, is een blos van wroeging op

ww* knarsfetandende kaaken. .

Nu volgen hier op met namen, het getal van 6 uit den Edelen en^7 Vroedfchappen, en 30die van den Rykdom en der Gemeente zyn; dus faamen 105 perfoonen : deeta mi draagt gy voor als gedeeltlyk Vroedfchappen, en gedeeltlyk intermediaire Collegianten te zyn; dit hebben wy boven anders weerlegt. Maar wilt gy door my eens onderwezen zyn:, wat de waare reeden van dit geval is ? het ftuk zelfs wyst het vonnis. Stel dat op 't moment der Conventie van Partyen, de aanwezende Regenten, die de fterkfte party waaren, noodwendig van hunne meerderheid rhoeften'afgaan wilden de Partyen gelyk worden, en gevolglyk moest 'er een getal benoemt worden waar uit dè Regeering weder, volgens de Privilegiën, 4 Burgemeeftren, 8 Schepenen en 40 Vroedfchappen moeften gekozen worden ; zoo beroept dan den Schout, deels volgens zyn recht, endeels op conventie, een notabel getal ingezeetenen, egaal