Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):C "6 ):C

fchen toe zoude vallen, die toen heftig met Engeland in Oorlog waren. ——

Ik behoeve hier van niet veel by te voegen, om dit overiebrengen op het Huwlyk van Willem den Derden met de Kroon-Princesfe van Engeland en de vrees voorde geVolgen hier van voor Vrankryk, Jan de Wit en de zynen.

PI et is bekent, dat aieii vermoed heeft dat of Jan van Beijeren of Vrouw facoba's nkastkortrende etfgenaamen, vardagt zyn, dat zy Vrouwe Jacoba in haar Jeugd zouden verlamd hebben in de Teelkragt, op dat zy geene Kindren zoude voortbrengen, althans h< >e zeer deeze G ravinne tot den JWan genegen was, zy heelt geene Kindren vonrtgcbragt.

Men kan dit ten opzichte van Willem den Derden niet wel ftellen. Maar 't is opmerklyk, dat hy geene Kindren nagelaten hebbende, geftorveu is"; maar al verder, Hertog Jan yan Beijeren om deeze vrees te ontgaan , eu zig va*t te binden aan den nastelknc^p met Vrankryk eu Bourgonje, wierd van tyd tot tyd meer' en meer Meester. De Stad Ley«ien alleen, was niet zeer betrouwt , 'er zat by het Volk een onuitroeibare wortel van den Stamboom hunner oude wettige Souvereinen Staétèn , Regering , Edelen, Wetten Privilegiën, en Keuren ; des itooktc hy partyfchap, hy wierf Volk, trok de faèiên op zyn zyde, belegerde en bedreeg Leyden, de Dorpen om die Stad, die hem niet toegedaan waren verwoefte hy, eindlyk Leyden hield het, en bleef ftandva'stig,

Maar trad des niet te min in een verdrag < men liet hem in de Stad, naauwlyks was hy Meefter, of hy verbrak zyn gegeven woord, van Ao. (418. waar by hy de Regenten, belooft had Vrtheib om zonder. Misdoe n

ÏK VERGADEREN ei)Z.

Het was Ao. 1410. en dus pas twee jaar na deze vleijjende beloften, of hy dwong de Regennge, althans zoo vind* ik woordeJylc in de oude Hóllandfche Cbronyk.

Die Hertoge binnen Leyden wefende, en hklclen den Vrede niet, die gtmaeckt was, ende dwanc den Burcb grstfe daer toe, over te geven V Burchgrasffchap van Leyden, ende by bebielt binnen der Ste*de niet meer voor bem en fyne mekemelingen , dan den Burcb metter Tollen ende die gruit, want de Burcbgravc placb binnèn der Stede te bebbe greote beerfebappyen, want hy hadde te ittten Etn Schout, vier Burgemeeftren enfcven Schepen, —

en

Sluiten