Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 227 >lC

en van die tyd voort foo ces/eerde en ging te niete dat Jimi'graèffclwp, metier Heer]cbappye-

Lattik ditnu eens overbrengen op het gedrag der de Wmen en henliedér aanhang, niet alleen tot verdrukking van Willem den Perden, maar tot WiBekeurrgecörruuipeermg der Privdegien en Regeeringsforr*. Met betrekking tot ons Leyden had Jan de Wit volgens het gemelde geëxtraheerde hier boven al zagtjes de Regeeimg op zyne In zyner Vrienden zyde gefokt, door A°. ióyi. de ptectie van Schepenen aan Burgemeeftren te deffereeren.

Maar A<>. 1669. den'6 November; en dus pas even een Jaar voor dat Lodcvvyk de Veertiende in aantogl was om Leyden in te nemen, en te beleggen, «1 die Stad in benaauwdheid was; bngt hy het door die vrees met zyn aanhang binnews rcuurs, zoo verre, dat eenige uit de toenmalige faftieufe Regenten, als Vertoonders vaneen Request, hierboven mede gementioueert, hem WvltM, door een verzoek om van alle Nominatien yan een aubbeld eetal van Agten ontflagen te zyn: hy, en de hem toegedAue Staten of liever Penilonansien, eigcutlyk Sredelyke Adjuncten, gebruikmakende van den «edugten «antogt van lodewvkl kregen de Regering ten wille, en deze alsvrecsagtige Lammren wierden gebragt tot een vernederend verzoek, dat alle Keuren en Privilegiën verbrak; in zoo verre, lat Jan pe Wit en de zynen toen Meetter zynde; met deze uitdruklykewoorden aan de Yertouiulers gat, het regt van een vrve eu onbepaalde Nominatie; (juist zoo als jan Van lïeijerentoezond en gaf, eene Vryheid*/» zonder misdoen te vergaderend maai op 't ogenblik dat de Wit fprak van Conform de Privilegiën , liet hy er op volgen. DEROGEERENÜE tot dien einde alle voorgaande Privilegiën bet contrarie dispHeerende, hy bezigde hier het woord dero-of.eren, een woord, dat zelfs in den tyd der Sou veretoe Graven, enStaeten, of ten tydevan de Stadhouders zorgvuldig vermvd, of althans zeer orazigtig gebeceigtis, en altoos toe een zeker wcaer zeggens toe van zulke voorafgaande Gitten , als zy nodig vonden buiten werking te tellen, maar onzen de Wit derogeerde , dat is vernietigde, krenk te verminderde, bragt buiten geloof, en maakte inbreuk op alle voorgaande Privilegiën enz, — en had het hem mogen gelukken, dat Lodewykde Veeriende Leyden ingenomen had , zeer zeker had hy niet Ef z miB"

Sluiten