Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2H Adelaar-, K e r k-

ï.

AfDE".L.

XV3I. Hoofd

stok.

WaterSteen.

AmethystKo:>el mei Water.

twintig Gouden Dukaaten, in bet NaturaliönKabinet van zyne Doorluchtige Hoogheid, on« zen Prins Erfftadhoudcr, is gekomen. Dit moet hier insgclyks t'huis gebragt worden, als mede beboerende tot de Water - Steenen , Enhydroi genaamd. Van zulk Waterhoudend Kryftal vindt men in da gedagte belchryving van 't Kabinet van Calceolar tüs, by de "tweehonderd Jaar gelecden, ook reeds melding gemaakt.

Verwonderlyk, ten dien opzigte, is een Amethyst - Kogel , met eene groote veelheid Vogts bezwangerd. Dc zcifde Koop pan Schmüll, die 't gemelde weergalooze Kryital hier gebragt hadt, heeft deezen Jaare ook dit uitmuntende»Stuk my terverkoopingeaangebooden(/*> Dus heb ik het in handen gehad, befchouwd en afgemeten. De dikke buitenkorst is blaauw Chaicedoon , waar binnen zig de Amethyst Kryftallen als gewoonlyk vertoonen zynde de overige holligheid byna halfvol Water. Het Stuk is plat gefleepen, met eenen langronden Omtrek, den rand afgerond; zynde dus drie cn een half Duim lang, drie een vierde Duims breed en omtrent anderhalf Duim dik.

Dat men onlangs bevonden heeft, hoe dergelyk Vogt, door uitdamping, Krystallen geeft, maakt den gedagten oirfprong nog waarfchynJyker van de Achaatkogelen in 't algemeen: te

meer

(i>) Het kwam , zegt hy, van den Galgenberg, tusfehen Edir fc Mafkaioth, in het Baden - Dutlachfe , by Oberileitj.

Sluiten