Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pot-Aarden. 487

het verfchil der A»rde van de Kley , waar- ^ fchynlyk. Met reden mag menze afleiden van de Mineraale Vettigheden, welke in 't Aard- I ryk zyn verfpreid , en die ook wel byzonder8 het Bitumineuze deel des Zeewaters uitmaaken, aan welks berinking de geboorte der Kley, doorLiNtuEos, toegefchreven wordt(c).

Dat hier uit een Kleijige Slibber voortko-, me, is zeker en ten overvloede bekeni: dewyl alle Zauken, die in Zee gelegen hebben, daar mede overtoogen zyn. Dergelyke Slibber, evenwel , wordt ook afgelegd door Rivierwateren , verfchillende , ten voornaamfle , door niet brak te zyn en vrugtbaar. Maar dat de Kley , in welke plaats of Land zy ook gevonden worde, haare famenpakkingén ,' vrugtbaarheid, door de Overttroomingen der , Rivieren , door het overloopcn van Wateren en ook door gewe'dige nederftortingen van het Water der hooge Bergen en doorbreekende Dvkeo, verkryge;" gelyk de Heer Berkheï verklaart zyn Gevoelen te zyn (rf) 3 dit kan ik zo gereedelyk niet toeftemmen. Zyn Ed. ttelt dit als een oirzaak van dezeK-en voor, die'wel is waar een tweede oirzaak zyn zoude, maar welke dan de eerde ? In plaats van fa menpakking, verbeeld ik my, zou een gewei-

dig<

U) Aïgilla Terra Maiis Sedimenti viscidi. SyJI. Nat.XU Tom Hl. p. aco. fd) Holl. Maatfchappy ,VIir. Desl. II. STUK, biadz. 13. Hh 4

III. Deel. II. Stuk.

I.

tFr.EEL. XXlIi.

3 oofd*

rus.

en dool

iet Slibbe» Ier Wate» en f>mer> jepakt.

Sluiten