Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. B R. I E F. 19

plaats heeft, het is op het Land, het is in de Huizen van Panikulieren , gelyk dit in de meeste andere landen insgelyks het geval is, dat men de waare Wysgeerte wedervindt; en zo de Heer brydone dezelve in die ftille en kleine gezelfchappen gezocïit hadt, hy zou veel minder ten nadcele van deze Natie gezegd hebben; eene Natie voormaals boven alle andere beroemd , en nog zo eerbiedwaardig in onze dagen.

Ik zoude u meer over dit onderwerp te zeggen hebben , maar de wind is veranderd ; een frisfche ftooker uit den Noorden roept ons tot een fpoedig vertrek, en belooft ons dezen nacht een korten en gemaklyken overtocht. Onze Zeelieden hebben ons aangekondigd, dat wy te middernacht gereed moeten zyn ; dus gaa ik orde op myne zaakeu Hellen, en moet myn Brief fluiten» Vaar wel.

VYFDE BPvIEF. op de reede van messina, 5. Dec. 1776.

~\Y7y zyn verplicht geweest , ons vyf dagen te Donna Overa op te houden; eindelyk zyn wy met een gunftigen wind vertrokken , die ons in korten tyd de Golf van Salerno heeft doorgevoerd, welke men anders als zeer gevaarlyk befchouwd , wegens de Itroomen die daar gaan , en die ons klein Vaartuig ligtelyk zouden hebben kunnetl overmannen.

Ten agt uurert des Avonds van den solten NoB 2 Vëm>

Sluiten