is toegevoegd aan uw favorieten.

R.L. Bouwens, lid van de gewezene commissie van vier-en-twintig, tot onderzoek naar het politiek en finantieel gedrag der leden [...] van het voorige bewind, aan zyne committenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 109 )

Refolutie, en zich nadere aantekeningen gei

referveerd>

Waaruit blykt dat de Ridderfchap en protesteerende Steden tot het tydftip toe der omwenteling zelve , volgehouden hebben om de waardigheid van den Souverain te vilipendeeren , en te kruipen voor de flaaffche heerschzucht en onderdrukking, waarmede de Koning van Pruisfen, door dien ingebeelden hoon, zynerZuster aangedaan, te willen fnnripneerpn, tp gelyk met haar en de Stadhouder , het vrye Volk van Nederland niet alleen dreigden, maar zelfs, zoo als de ongelukkige gevolgen maar al te duidelyk aangeweezen hebben, aan vervolging, plundering, moord en verdere onheilen blootftelden, en hun van de fchaduwe zelfs van hunne aloude vryheid beroofden ; waardoor de Ridderfchap en die Steden, buiten eenigen twyfel, zich hebben fchuldig gemaakt aan hoog verraad tegens de gantfche Natie , en dus ook de bewerkers en medepligtigen zyn geweest van alle de rampen en onheilen, welke ons dierbaar Vaderland, zoo by deze omwenteling als door deszelfs gevolgen, zyn overgekomen.

Den 16 Sept. heeft de Raadpenfionaris gecommuniceerd eene Misfive uit Gorkum, in dato 15 dezer, ontfangen van de Gecommitteerdens ter Defenfie dezer Provintie, Camerling en Toulon, met eene bylaage, concerneerende den aanmarsch van Pruisfifche troupes. Uit welke blykt, dat de Pruisfifche troupes reeds den 14 Sept. te Ochten in de

Doo-