Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 514 )

l7°3- gedaan, tot vinding der kosten van een es* traördinaire Equipagie van Huiken en kieine Vaartuigen voor den Jaare 1791. en in mindering vao de quota van deze Provintie, ter fomma van ƒ583913:5:1 en welke vier laacfte in gereedheid zynde, aan den voornoemden Ontfanger Generaal ter hand te Hellen, en door de voorgenoemde Admiraliteit gequiteerd, in mindering van de by voorfchr. Refolutie en die Conform gedepecheerde Ordonnantiën aan hun opgefchoten penningen te verrekenen, en naar order van de Finantie in zyne Maandftaaten en Rekening te verantwoorden. Den 23 Jan. 1794. Op denzelfden datum depecheeren zy nog twee contra Ordonnantiën, ten behoeve van het Collegie ter Admiraliteit te Amfterdam 9 ter fomma van . . ƒ88422: i:u

en de andere van . . «34428: — : — beide in mindering van de quota dezer Provintie in de Petitie van 28 Jan. en 5 Maart 1793. tot extraordinaire Equipagie van Hulken en kleine Vaartuigen en van de binnenlandfche defenfie te Water»

Nog op dien zelfden dag depecheeren zy drie Ordonnantiën , als een ten behoeve van den Provoost te Bergen op Zoom, ter fomma van . ƒ4000: — tot betaaling der Krygsgevangenen ; de tweede ten behoeve van Willem Six te Amfterdam, ter fomma van . . ƒ64684:—

voor Tuigen, &c.

De derde ten behoeve van den Sous-Luitenant in *t Regiment Zwitfers van den Generaal May, in guarnifoen geweest zynde te Bergen op Zoom, ter fomma van . . ƒ 68:—: —

de twee eerfte uit dc Petitie van ƒ2000000:- en de laatfte op die van ƒ 1200000:Op dien zelfden dag is ook nog de Refol. genomen by Gccommitt. Raaden over de gewelddaadig ontnomene penningen van de Comptoiren van de Generaliteit door de Nys cum fuis, aan P. Annemcetie, en J* J> Hesterfchey, de eerfte Ontfanger der

Ver-

Sluiten