Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 515 )

Verpondingen voor de Steden en Landen van Zeevenbergen, en de laatfte als Secretaris van Zeevenbergen. NB. De fom hiervan is vereeeten. Den 23 dito De Hoofdgaarder van 't gemaal in den Briel, gelast om aan de Diaconie te restitueercn de drie maanden, ten beloope van ƒ 100:-. iJen 30 dito. Depecheeren Gecommitt. Raaden een Ordonnantie van Subfidie , ten behoeve van de Ontfangers der Steden Haarlem , Amfterdam en Gornichem, uit de Kas van den iooften en scoften penning, met last aan de Commifen der Finantie, om dezelve daarmede te belasten in extraördin ontfangst, als den Ontfanger Slicher te Haarlem toé een fomma van . . f '.96755'• 19: 7è aan den Ontfanger Hooft te Amfterdam,' tot een fon\van „ • • ƒ658570-: 14: 6

en den Ontfanger Daay te Gornichem tot een iomma van . . ƒ34537: 6: 1

Den 30 Jan. hebben Gec. Raaden last gegeven, tot het depecheeren van een Ordonnantie, ter fomma

vaa, , - • • ƒ 68449:15: 8

ten behoeve van het Collegïe ter Admiraliteit tc Amfterdam, in mindering van de quota dezer Provintie, uit den post van de Marine, op den extra ord. ftaat van Oorlog, voor 6 Maanden dienst van de Fregatten de Zephier en de Havik, van primo Jan.

tot ultimo Juny 1793. en wegens verzorging vangagie.

Den 30 dito. Op dien zelfden dag hebben zy de respettive Hoofdgaarders van 't Gemaal, in de differente Steden gelast, te betaalen aan de Koornmolenaars voor douceur, als aan Delfc ƒ 7651- — aan Leyden. . . . , 5071- —

— Rhynland. . . . -6897:-

— Kotterdam. . c 8057-

— Schiedam. ...» 2574" — ~ Vlaardingen. , . . - 346? 19

— TWef°P' , • • 700:—• Loosdrecht. ...» 100: — —■ Gouda en onderhoorige Dorpen en

Steden. . . . 9x901—

, Transp. f 4649^9 a de

Sluiten