Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Si6 )

Transport ƒ40406: 9 de Dorpen over 't Ye. . . ƒ 3235: —■ den Brielle en Voomfche Dorpen. . * 5405: — Haarlem. . * 350!:—"

en de Dorpen rondom dito. . » 1220: — de Hoekfche Waard. . . * 3597: —

de Zwyndrechtfche Waard, • * 1517:— de Alblasler Waard. . . » 2400: — aan Heusden. . . . - 82:—< — Schoonhoven en onderhoorige Dor*

pen. . • . • * 2176: — —- Amfterdam. . . -34650:—

en in de verdere Steden, alle te famen

groot . . . ƒ98359: 9:

Den 3 Febr. 1794. is ten behoeve van de Erve Mr. A. A. van Tets, in leven Bailluw van Zuid Holland, &c. de noodige Ordonnantie gedepecheerd voor den Jaare 1792. tot dedomagement volgens 't affchaffen der Recognitie van de Roomfche Kerken, zonder dat blykt hoe veel,dus pro Memorie.

Den 6 dito. wordt een Contra Ordonnantie gedepecheerd, ter fomma van . . ƒ64375 : — ten behoeve van M, J. Broers , Aanneemer van bet Magazyn van Hooy, Haver en Stro, midsgaders het leveren van dezelve aan de troupes van den Staat te Luyk, als 't reftant van ƒ 86875: — waaraan gekort ƒ 22500:— uit de penningen door deze Provintie te fourneeren in de Petitie vaa ƒ 1000000: — van den 13'Decemb. 1793, en in mindering van de quota dezer Provintie ter fomma van ƒ 655916:13:4- ;i . . , rj • ,1

Den 6 dito. hebben Gecomm. Raaden de ichuldeifchers betaald van de Admiraliteit in West-Friesland en 't Noorderquartier, doch daar de fom 'er niet by gefteld is hoe veel die fchulden bedraagea hebben, dus hier pro Memorie. Den 10 Febr. Wordt een Contra-Ordonnantie gedepecheerd, groot . . ƒ4000: — ten behoeve van den Commis Chardon te Helvoetfluis , hebbende te kennen gegeven dat dit de penningen, by hem in 1793uitgegeeven, waren, en

Sluiten