Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 517 )

by by continuatie wierd gerequireerd eenige kleine uitgaven te doen, verzoekende een Ordonnantie van ƒ4000:— k 5000:— te mogen ontfangen, alzo de juiste fom niet te bepaalen was. Den_ 14 Febr. Wordt ten behoeve van de Admiraliteit te Amfterdam een Contra-Ordonnantie gedepecheerd, groot . . ƒ86870: —

in mindering van ƒ 93333:G:S, in vold. van § in de lom van ƒ 280000:— voor Reparatie van Schepen geaffe&eerd uit den post van ƒ1080000:— op den extraördinairen ftaat van Oorlog voor den Jaare 1793- zynde van het resteerende ƒ6463:6:8 apparte Ordonnantie verleend , en zulks in minde, ring van de quota dezer Provintie, op den voorn, ftaat van Oorlog. Den 17 dito. Depecheeren Gecomm. Raaden een Ordonnantie ten behoeve van de Admiraliteit on de Maafe, groot . . ƒ3061:8: — wegens betaalden impost van Genever voor 's Lands Schepen.

Den 18 dito. Aan den eerften Clercq der Rekenkamer voor een douceur . . ƒ 200: —

Den 19 dito. Werd aan den Commis van 's Lands Magazynen te Brielle van der Sluit, voorgefchooten een fom van . . ƒ3000: —

om in zyn rekening te verandwoorden. dien zeiven dag een Ordonn. ten behoeve van j. van der Kooy, wegens bedongen loon voor het verdiepen van de gracht te Geertruidenbem,

Sroot« • • • ƒ3350:-

een Ordonn. ten behoeve van den Commis Gerlach te Heusden, op het Refpect van de Fortificatiën wegens het verzwaaren van de Kade van den Baardwyker Overlaat, groot . ƒ2000: — een Ordonn. ten behoeve van W. H. de Rouville te Woudrichem , op 't Refpect, als boven, groot . . . ƒ1000:-

Den 20 dito. hebben Gec. Raaden weder gerefolveerd tot het openzetten van een Negotiatie van ƒ 60COOCO:— tegens 4 pCt. prtemie voor die gene die/ioooo:- in Contanten zal fchieten of meerder Kk 3 Dea

Sluiten