is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het algemeen en byzonder gebruik der aërostatische machines.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 105 )

zaamheeden meer en meer uirbreiden. Immers hes onbelemmerd opftygen tot de toppen der hooglie bergen, waarby mogelyk het ontdekken van nieuwe geweften zal koomen, zal hem rykelyk geleegendheid verfchaffen zyn Cabinet met nieuwe Dieren, planten, fleenen, fchulpen enz. te verryken.

De Liefhebbers der Oudheeden zullen ook mogelyk aanmerkenswaardige zaaken met behulp van deeze werktuigen kunnen ontdekken. Zommige zyn van oordeel dat de Ark van Noach nog te vinden is op de top van het gebergte Ararat; andere houden het tegendeel ftaande, zie hier het tydftip gebooren, om dit gewigtig gefchil te beflilfen. Ik zou meer nuttigheeden, die de Oudheid— gelyk ook de Taalkundige miffchien uit deeze uitvinding zouden kunnen trekken, opgeeven, byaldien ik niet vreesde,dat men my van te verregaande uitzigten zou befchuldigen.

Dan daar wy het gebruik en de nuttigheid deeZer werktuigen kortelyk befchouwd hebben, zo willen wy ook het misbruik het geen men van delèlve zou kunnen maaken, geenzints verfwygen.

Roovers, dieven, boosdoenders zullen meerder geleegendheid hebben, by een meerdere volmaaking van deeze uitvinding, om door middel van deeze werktuigen, hunne Euveldaden te plegen, en de 'welverdiende ftraffen te ontgaan.

De Aeroftatifche Machine zal voorts den krygsG 5 man