is toegevoegd aan uw favorieten.

De puinhoopen; of, Beschouwing van de omwentelingen der staaten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 DE PUINHOOPEN.

Even gelijk in een Staat een partij de geheele natie verdrong, dan weder een huisgezin de partij, en een enkel perfoon het huisgezin — zoo vestigde 'er zich van Staat tot Staat eene verdringende beweeging, die op het geheel Werkte en in de ftaatkundige orde alle de bijzondere onheilen van de burgerlijke orde te weeg bragt* Wanneer de eene Stad de andere had overwonnen, onderwierp zij zich die, en maakte haattot eene Provincie; en wanneer de eene Provincie de andere had veroverd, vestigde zij zich tot een Koningrijk', eindelijk, als twee Koningrijken elkander overwonnen hadden, ontftonden 'er Rijken van eene onmeetbaare uitgeftrektheid, en het gebeurde door deze inzwelging, dat wel verre dat het inwendig vermogen der Staaten aangroeide naar de eevenredigheid van hunne uitgeftrektheid, dat hunne macht integendeel verminderd werd; cn wel verre dat de toeftand der volken gelukkiger werd, werd hij integendeel van dag tot dag ongelukkiger en rampzaliger, alleen door

oor-

eene groote verdeeldheid der macht, daaruit tot de Aristocratie overgingen ; en van de Aristocratie tot de eenhoofdige regeering. Volgt hieruit niet, dat zij, die de Staaten door eene volksregeering vestigen, hen blootftellen, om alle de beroeringen doorteftaan, die tot de alleenheerfching brengen, en dat het opperst benuur door een enkel Opperhoofd, dat aan regels onderworpen is, de regeeringsvorm is, die den vrede het meest bevordert?