Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. 35

ohtftelden breins voor Godfpraken houdende, hebben zich niet gefchaamd in den Bybel zeiven de verdediging te zoeken van hunne verdichtfelen én fchorre Zedenleer.

Alles bedriegt my, of uit deze drieërlei bron zyn bykans alf de twisten voordgefproten:, welke, zederd de herftelling van den Godsdienst tot op onze tyden toe, de gantfche Christenheid en ook onze Kerk op eene jammerlyke wys hebben van één gereten.

Och ! dat alle Godgeleerden aen het onderzoek der gewydde Boeken met beftendigè wakkerheid arbeidden 1 de waerheid, daer gevonden ,' zonder drift, Zonder haielykheden, voorzigtig en oprecht verdedigden, en langs dien weg de omhelzing der zuivere leere, zonder welke geen éerlyke en vaste vrede kan getroffen worden,' den tegenfpreekeren zei ven poogden af te dwingen!

Ware dit by allen' de hoofdzaek en de ee«ige bedoeling, welk eene blyde hoop zou C a den

Sluiten