Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ia DE PUINHOOPEN.

noopt alles ons, om derzelver tooneel in den wieg haarer eerfte grond begin felen, naamlijk in Egijpte, te plaatzen; derzelver loop kon aldaar fnel zijn, wijl de ledjge nieuwsgierigheid der natuurkundige priesters, in de afzondering der tempels, geen ander voedfel had, dan het altijd tegenwoordig raadfel des heelals, en omdat in de ftaatkundigc oneemghcid, welke langen tijd deeze landftreekVerdeelde, ieder Staat zijne vergadering van Priesters had, die op hunne beurt, als vrijwilligers of mededin' gers, door hunne twisten, de vordering der wetenkappen eu der ontdekkingen verhaastten (Si).

Reeds

(81) Een der bewijzen, dat alle deeze ftelfels in Egijpten uitgedacht werden, grond zich voornaamlijk hierop , dat dit land het eenige is , alwaar rnen een volledig zamenftel van de leer, door de hoogde oudheid gevormd , aantreft.

Clemens van Alexandriën, heeft .in zijn boek, tStrcmatoon lib. 6.) eene fraaije optelling der tweeën-veertig boekrollen, die men in den omgang van I.fis omdroeg, overgeleverd. „ Het hoofd, zegt hij, „ of de zanger , draagt een der fpceltuigen ,° zinne-

beeld der Mufiek , en twee boeken van Mercuri„ us , waarvan het een de lofzangen aan de go* aen behelscie 5 ei* hot andere de lijst der Ko. w ningeu. — Hierop volgt de Horescopus, (waar,, nemer van fce: weder) dragende een palmtak en „een. uurwerk, zinnebeelden der fterrekunde ; hij

moet de vier boeken van Mercurius , die over «de fïerrekunde handelen, van buiten kennen,

M het

Sluiten