Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

„ Wanneer de kromming den nek, en dat wel „ aanmerklyk aantast, zoo dat daar eenigeWer„ velbeenderen in betrokken zyn, zoo vindt „ het kind het ongemaklyk en pynlyk zyn eigen „ hoofd te draagen, en het verlangt altoos van „ het op eene tafel, een kusfen, of ergens an„ ders te leggen, om zig van het gewigt te ont„ heffen; tast daar en tegen het ongemak de „ rugwervelen aan, dan zyn de tekens van dit „ euvel gemeenlyk, een verlooren eetlust, een „ fterke drooge hoest, eene bezwaarlyke „ ademhaaling en een radde polsfiag: eene ge„ neigdheid tot teering verfchynt reeds zoo „ vroeg in dit ongemak, dat het onze aandacht „ voorzeker verdient; en dewyl men in deezen „ toeftand, uit hoofde van de vereeniging van „ de Ribben, het Borstbeen en den Ruggraat,

eenen aanmerkelyken trap van kromminge M des lichaams, waarneemt, zoo zet men alle „ deeze ongemakken op rekening van de mis„ maaktheid alleen.

„ In eenen volwasfenen is hetbeginzcl en de „ voortgang der ziekte genoegzaam dezelfde: „ intusfchen zyn 'er fommige omftandigheden, „ die haar doen verfchillen in den meer gevor„ derden leeftyd, en welke men by een Lyder „ van deezen ouderdom leeren kan, terwyl zy, „ of by een kind niet hinderlyk zyn of in de „ kindsheid niet voortkomen.

„ Een volwasfene, indien men geen reden „heeft om gepleegd geweld te befchuldigen, „ zal U verhaalen, dat zyn eerst vermoeden C 3

Sluiten