is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek van den aard der voorspellingen, wegens den messias, in de schriften des Ouden Verbonds.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke den Mesftas kenfchetzen. 101

de grootere menigte van godfpraken, welke, uit de verwoestingen van den tijd overgebleven, aan hem toegekend worden, de eerde plaats hebben toegewezen. En waarlijk, Jesaïas verdient, om den rijkdom zijner gedachten en kundigheden, om zijne verhevene dichterlijke genie, om zijne edele denkwijs over waaren godsdienst, om zijne mannelijke verdediging van waarheid en recht, om zijne handliaveniug van deugd, om zijne uitgebreidde vaderlands-min, cn eindelijk om zijne grootfche en naauwkeurige uitzichten in de toekoomst, boven alle andere Profeten zeer ver den voorrang, en van ons de eerbiedigde hulde, welke wij aan eenig groot man der oudheid, die in de hand der Voorzienigheid het hijzonder werktuig was ter bereikinge haarer weldaadigde oogmerken, immer kunnen bewijzen. Men vergeve mij, dat ik hier de inrpraak van mijn hart vuige, en den tol betaale aan de verdienden van eenen man, wiens wedergade ik naauwlijks ken in gewijde en ongewijde gefchiedenisfen. Het is juist deze vereering, welke mij aanleiding en vrijheid geeft', om mijne vrees te vcrklaarcn, dat wij, in deze afgelegene tijden, grootlijks gevaar lopen, om den waaren geest zijner profetifche leerredenen, in vcele opzichten, te miskennen, en dat wel uit hoofde van den onbegrijplijkcn invloed, dien deze groote Man, geduurende de regeering der Koningen, Usia, Jotham, Ahas en Hisiuas, op de belangen van den Joodfchen Staat gehad heeft; een invloed, die ons, bij het lezen der gefchiedenisfen, van rondom G 3 in