Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4üs VI. Hoofdst. Uitlegkundige Regels, wegens dé

des Lands van nabij kenden. Van daar, dat zij veele ftaatkundige gebeurdtenisfen Van hunnen leeftijd in een profetisch gedicht kleedden, zonder daarom echter op den Mesfias te doelen. Dus b. v., wanneer wij de naauwe betrekking naagaan, welke 'er plaats had tusfchen Profeet Jesaïas , en zijnen Voedfrerling Hiskias, van wiens voortreflijke opvoeding hij met recht allen heil voor den Staat verwachten mogt, en aan wien zijn hart, tot in de bitterde rampfpoeden, gehecht bleef, gelijk dat van een Vader aan zijn Kind; wanneer wij de hachlijke gefteldheid naagaan, waarin zich het rijk van Juda ten dien tijde bevond , aan den eenen kant benard door eene verbindtenis van het Israëlietisch rijk met ^de Syrièrs, en dus door het aanrukken van twee 'Vijandlijke legers, en aan de andere zijde zugtende onder de regeering van eenen ondeugenden en lafhartigen Ahas , van wien de Profeet zelf den bitterften hoon verduuren moest; wie kan zich, in dit allerneteligst tijdperk van den Joodfchen Staat, waarin een Profeet zijn Volk met troost en heldenmoed poogt te bezielen, indedaad onthouden, om de gezegden in Hoofdftuk VIL 14-16. IX. 5 & 6. en XI., hoe iferk ook in zich zeiven, op Hiskias toetepasfen, vooral dan, wanneer de grammaticale uitlegging zoodanigen Oosterfchen zin lijden kan (<?)?

Daar

(e) De Heer Doederlein, die, in zijne overzetting van dezen Profeet, omtrend de genoemde plaatfen zeer uitvoerig is, ontheft mij van eene letterlijke verklaaring.

Sluiten