Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o over Psalm 39, vers 5, 6". I. 1. A. k.

voorwaar zegge ik tl, heden zult gy met my in het Paradys zyn. Dat de dooden, die in den Heere fterven, zalig zyn, van nu aan, en dat zy rusten van hunnen arbeid enz. Openb. 14: 13. Dat wanneer dit Aardfche Huis dezes Tabernakels gebroken word, zy een gebouw by God hebben, een Huis niet met handen gemaakt , maar Eeuwig in de Hemelen. 2Corint. 5: 1. Dat zy uit het lichaam uitwoonende, by den Heere zullen inwoonen1 Cor. 5: 8. En dat zy van het lichaam ontbonden geworden zynde, met Cbristo %yn zullen, en dat zulks hen verre het beste is. PM. 1: 23. enz. En wat het lichaam aangaat, het zelve zal wel in ftof ontbonden worden, of tot ftof wederkeren; maar deszelfs ftofdeelen, die tot het grondformeerzel van het lichaam behoorden, die zullen niet vernietigt worden; maar in de Aarde bewaard blyven, tot den dag van eene zalige of rampzalige wederopftandinge des vleefches; wanneer de Lichamen

der

Sluiten