Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üit HET LEVEN van JESUS.

5

zïg, wanneer hij onvoorziens eene buitengewoone verfchijning had, nadien hij een Engel aan de reentezijde van den altaar zag daan.]

ZACHARias werd, op dit gezicht, door vreeze en fchrik, ontroerd. Maar de ilngel fprak hem dus aan: Vrees niet ZACHARias! dewijl uw gebed (zoo dikwijls om een kind gedaan,) verhoord is. Uwe huisvrouw elisaheth zal u een' zoon baaren , die gij den naam johannes {welke een genadegefchenk van God betekent,) geven zult. Zijne geboorte zal niet alleen u , maar nog veele andere menfehen , hartlijke vreugde en blijdfehap veröorzaaken. Want hij zal een groot Profeer wezen. Hij zal geen wijn of (terken drank, drinken (d. i. hij zal als een Nazireër leven num. VI. 3- — hij zal eene buitengemeen jlrenge levenswijs leiden, omdat die voor zijn ambt en beroep het best pas/en zal.) Hij zal, van zijne eerile kindsheid af, met de gaven van den Heiligen Geest rijklijk worden toegerust, en veelen van het volk Israëls zullen zich tot den Heere, hunnen God , bekeeren. Want hij is het, die voor den me s«las, in den geest en kracht van e l ; a' s, ( als een heraut,) vooruit zal gaan, om ouden en jongen te bekeeren, en de godlozen tot de waare wijsheid dtr rechtvaardigen te leiden; en dus het volk voor den Heere wel voor te bereiden.

[Dit is eene toefpeling, op het geen mal. IIL en IV. van johannes en christus gezegd wordt. Aldaar wordt Hoofdfl. IV: 5. johannes regelrecht de Profeet eliüs genoemd, omdat hij veele gelijkheid met dezen had, en vol verheven moed en ©nvertzaadheid, zoo als deze, met één woord, om» dat hij een tweede el 1 as was.]

[Gemengde aandoening van fchrik en vreugde was bijzachariSs te groot, om zich aanftonds beA 3 daar-

Sluiten