Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5©D GEDENKWAARDIGHEDEN

bet brood, dat zij gegeten hadden, en op de offermaaltijden, aan welke de Joden gewend waren. Evenwel deze zinnebeeldige en verbloemde reden des Heilauds zijn zoo duister niet, of zijné Toehoorders konden er iets uit opmaken, en tot verder nadenken komen : en wij, vooral, kunnen er uit zien , dat onze Heiland dat zelfde, al lang voor zijnen dood, aangaande de kracht van zijn verdienftelijk lijden, tot onze verlosfing, geleerd heeft, wat, na zijne hemelvaart , de Apostelen daar van gefproken en gefchreven hebben. Wij erkennen dan , met eerbied, die Godlijke beftelling tot ons heil. jesus christus heeft voor ons zijn lichaam ten fpijze, zijn bloed ten drank, voor het eeuwig leven gegeven : dat is, Hij is voor ons geftorven, op dat wij eeuwig leven zouden. Wij moeten dat lichaam, als het ware, eten , dat bloed, als het ware, drinken, om het eeuwig leven te hebben : dat is , wij moeten erkennen en gelooven, dat ons heil alleen door zijnen dood is re wege gebragt, en van de verlosfing, die Hij door zijn (terven heeft veroorzaakt, gebruik maken; gelijk zoo de Israëliten, door het eten van de offerande toonden , dat zij deel namen aan de bevrijding, welke hun het offer bezorgde. Dierbare waarheid ! Gij hebt dan, eeuwig gezegende Verlosfer ! voor eene zondige wereld, die anders verdelgd moest worden , Uw leven gelaten! Gij hebt dan voor ons, die den dood verdiend hadden en fterven moesten , willen (terven, op dat wij leven zouden ! En gij eischt van ons niets anders, dan dat wij van de verlosfing door Uwen dood, met vertrouwen, gebruik maken! Och! geef ons het geloof, 'twelk,

dank-

Sluiten