Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT HET LEVEN VAN JESUS. 503

verraden. — O Christen ! hezeft Gij niet, wat al lijden Uw Verlosfer voor ons, heeft uitgedaan? wat al bitterheden Hij heeft gefmaakt, ook onder het aangename , dat Hem op aarde bejegende ? Sta er over verbaasd! Maar bewonder tevens de gadelooze menfchenliefde, zachtmoedigheid en lankmoedigheid des Heilands, die zulke menfehen evenwel niet van zich wegzond , maar hen zoo lang, met voorzichtige wijsheid, onderwees , hen zoo lang door Godlijke wonderen aan zich verbond, tot dat zij zelve, uit eigen beweging, Hem, vaarwel.' zeiden. — Ja! dezelfden, die, 's daags te voren, wonderdadig gefpijzigd , Hem als hunnen Verlosfer hadden uitgeroepen, Honden nu gereed, om Hem te verlaten. Hoe moet dit het hart van jesus, hunnen besten Vriend, gegriefd hebben , die zich over hen ontfermd had, !; als over fchapen , die geen' Herder hadden, en die , gekomen was , om hen , die verloren waren, op te zoeken en zalig te maken. — O Gij, wie Gij zijt, - die dit leest! erken toch jesus christus voor Uwen Leeraar, en Zaligmaker! Geloof het getuigenis, dat god de Vader, van zijnen Zoon, gegeven heeft, bijzonder ook door Hem op te wekken, uit den dood! Zie toe, dat Gij nimmer Hem , om uiterlijk voordeel, om gunst der menfehen, belijdt! Veins niet, voor Hem , den alwetenden ! Erger U niet aan zijne reden ! Erger U , vooral, niet met de joden aan de leer van zijn lijden en kruisdood, ter verlosfinge van doodfchuldige Zondaren! Eerbiedig den weg der behoudenis , hoogstgunltig, door Dien bepaald, tegen wien Gij gezondigt hebt, die gich over U ontfermde, en, in plaats van U te verl \ 4 der»

Sluiten