Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504 GEDENKWAARDIGHEDEN

derven, U zaligen wilde! Laat het aan Hem over, het middel daar toe vast te nellen, overéénkomftig zijne allervolmaakte heilige natuur, welke wij niet bezeffen kunnen! Zeg ernict van; deze rede is hard! Wat zoude het zijn , zo Gij den Zoon des Menfehen zaagt komen als Rechter der Wereld, om allen, die Hem ongehoorzaam zijn, te oordeelen ? Uit liefde arbeidt Hij nu nog onöphoudlijk aan ons heil. Daar toe ook onderwijst Hij ons , door zijn Evangelie, dat geestvolle , dat levenwekkende Evangelie. Zijn Geest, door dat Evangelie werkende, maakt levendig: en door dien Geest, welke in ons is , zullen ook onze fterfiijke lichamen eens met Hem herleven. H. j

Van dezen tijd af verlieten hem velen zijner voor« sannde leerlingen en navolgers , en bleeven niet meer bij hem. Daar opvraagde jesus aan de Twaalven: wilt gijlieden mij ook verlaten ? Toen antwoordde simon petrus (in aller naam:) Heere, tot wien , (tot welken anderen leeraar,) zouden wij dan gaan? Gij hebt woorden des eeuwigen levens. (Gif predikt ons eene leere, die zeker en onfeilbaar tot het waar geluk en het eeuwig leven leidt. ) En wi j gelooven met vaste overtuiging, dat gij de messiSs, de Zoon des leevenden Gods, zijt. jesus hernam: lk heb wel u twaalven (tot mijne vertrouwdfte vrien* den) uitverkozen, (en zou daarom deze gezindheid van allen kunnen verwachten, ) ondertusfchen heeft echter één van ulieden duivelfche gezindheden. Te weten, hij fprak van judas, simon iskariqth, één der twaalven, die naderhand zijn verraader werd,

[In éénen tijd, in welken velen jesus verlaten en verlochenen , dit niet openlijk te deten , maar

Hem

Sluiten