Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t • „ C S3 )

LA^iS.*.!.

's Heeren altaar, door Nadab eh Abihu, Aarons zoonen, hen het leven kostte: hoe vreeslijk de Heer fprak tegen die geenen, welken iets kreupels aanbragten: hoe groot de vrees des doods was in de wettifche huishouding: Hoe vreeslijk en wreedaartig fielden zich de Heidenen eene vergramde Godheid voor; van welke harde en ontzettende wraakneemingen door dezelven gewaagen hunne Schriyten niet! Wat werkte dit anders uit, als eene flaavfche gehoorzaamheid, die met een kloppend en beangftigd harte gefchiedde!,

Geheel anders is het onder de zagtaartige Huishouding des N. T., daar in is alles Euangelisch en lievderijk, de Apostel bidt hen,dat zij deze zoo aangenaame pligten zullen betrachten, die de redelijke Godsdienst vordert; hij doet het, als óf hij 'er zelv belang in hadt; hij laat niets na, om ze te beweegen tot eene bemoeienis, waar uit voor hun de allergewigtigfte voordeden voordfpruiten konden; hier vind alles, wat vriendelijk is, plaats, en daarom is zulk een biddend vermaanen in de Schrivten van Paulus niet vreemd, men denke aan 2 Cor. 5: 20. Zoo zijn wij dan Gezanten van Christus wegen, als of God door ons bade, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen !

2. Nu. wordt het tijd, dat wij her beginzel of de bron, waar uit die vermaaning fpruit, van den Apostel leeren, en die maakt deze vertrooftende opwekking zoo gewigtig en aanmerkelijk.

§. De Tarfer noemt ze de ontvermingen Gods: ontverming verwekt in ons een denkbeeld van gunstbewijzen aan eenen ellendiC gerij

Sluiten