Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E 6 ]

hoe de Ouders, zonder krenking van hunne vryheid, zullen kunnen worden verpligt hunne Kinderen van dat onderwys te doen gebruik maken.

14.1

Hy zal zorgen, dat de opvoeding in de Scholen, overeenkomftig 's Laiïds Regèeringsvonn, worde ingex\gt; dat de Jeugd in dezelve meer geleid dan gedwongen — meer dóór vermaningen en goede voorbeelden, dan door flaaficbe (trafoelïèning, tot de betrachting van haaren plicht worde bewoogen.

Hy zal alle mogelyke middelen hemmen , om 4e Neëerdültfche taal te zuiveren, te bèfchaven, en derzelver fpeÜing op eenen geiyken voet interigten.

:6.

Op gelyke wyze, als boven by Artikel 3 van de publieke Scholen gefproken is, zal de Agent, door het inwinnen van de nóodige informatië'n, zich in Haat nellen, om de gebreken te'kcnnen , welke in de Latynfehe, Franl'che en andere Scholen , aiwaar vreemde Taaien geleerd worden, plaats hebben, en zo Ipoeriig mogelyk Éene verbeterde levrwyze aan het Uitvoerend Bnvindvoordragen, ten einde die aljmme zal kunnen worden ingevoerd.

Hy zal zorgen, dat op de Latynfehe Scholen mede de Nedcrdiiitfche Taal naar dtrzelver regels onderwezen worde, en dat overal dezelfde Grammatica tot dat einde worde gebezigd, op cat de jongelingen, naar de Hooge §Choal ^bevorderd zynde, tut een gewigtiger onderwys in de Ncderduitfche' Letterkunde zyn voorbereid. 18.

D1 aanftelbng van de Onderwyzers in deze Scholen bl i het werk derüemeei'ite-Beftuuren, op voordragt van het Sredelyk Sehooibeftuur; en daar, alwaar geen Plaatfelyk Sehooibeftuur aanwezig is, op den tot nu toe gctruikelvken voet ; zynde nogthands de bepalingen, in dit Artikel voorkomende, flechts provifioneel, tot daarin nader zal zyn voorzien.

19.

Niemand zal door het Plaatfelyk Sehooibeftuur tot dezen

Sluiten