Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over HEBR. Xlffi- 7a. *r

Op donderdag den 2 5 den der verleden grasmaand, predikte hij voor de tweedemaal in die week. Hij behandelde het 19, 20, 21 reevers uit het 15 de hoofdd. van de Hand. der Apost. tot welke plaats hij met de verklaring van dac bijbelboek gekomen was.' Ik kan mij niet herinneren, dat ik hem, in langen tijd, met meer' levendigheid van geest of naauwkeurigheid in zijn voorftel heb hooren • prediken , en fominigen uwer hebben het zelfde- met mij opgemerkt. Zijne Ambtgenoten en- andere tcgenwoordigzijnde Leeraars verzelden hem, volgends ons gebruik, na de preke, aan zijnhuis. Wij fpraken met hem over zijnen verhandelden, bedenkelijken tekst en vonden hem zoo wel te vrede, dat wij zelfs langer dan Ha gewoonte bij hem ■ vertoefden. Zoo bleef hij, na ons; vertrek, den geheelen avond. Hij flicp dien nacht gerust, en ontwaakte des morgens in- gewenfehten wclfland. Hij verrichtte zijnen huislijken Godsdienst; bracht eenigen tijd met onderrechtingen aan zijnen Zoon door; hield zich noch wat met huislijke zaken onledig, en begaf zich tusfehen half elf en elf uusen naar zijn boekvert-Fek—. Maar, Heere wat is de menfeh!! welkeen broofch, welk een verganglijk fchep\fel!!—— op den trap wordt hij plotslingsB 3

Sluiten