Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 71 )

JACOBUS.

Jaa maar Wacht eens 1 De Eene Jlgemeene Centrah Vergadering zit in den Haag ook niet om vliegen te vangen; en heeft ook last, wanneer de poogingen der braave Reprefentanten mo hren veriedeld Worden,om. dan hunne Jlem te laat en ge/Jen.'...

MODESTUS.

Het is ook deeze Vergadering, welke ik befchouw als het plegtankervoor ons Schip vanfhat, om hetzelve voor het ftranden op fcherp puntige Klippen te behoeden; dat toch haare nuttigheid door ieder Vryheidminnend Bataaf.gevoeld wordt, om haar in alles ten ,krachtdaa* digftc te ondeifteunen!

JACOBUS»

Wanneer ieder afftammeling van Batohet Patriottisch gedrag dier Vergadering onderfteunt, dan vrees ik niets; en wanneer er dan op dén 2J deezer, Gedépu» teerden van de eene of andere Provincie mogten wil. len delaijeeren, behoeft den maren Vriend vati zyn Vaderland niet bevreesd te zyn, door dat de kracht des Volks, dan al die veitraagingen wel zal weeten uit den weg te ruimen!.....

MODESTUS.

Hoe reikhals ik r?a dien dag! — BATAAVEN»

Staart aandachtig op uwe Reprefentanten; en zoo men het Decreet tot een Conventie mogt willen vernietigen, EISCHT dan hetzelve, het zy Gy Friefen of Zeeuwen zyt; het belang van Uw Vaderland vordert ten Nationale Conventie!.... Vordert een einde aan al die twisten,

waar-

neeming derflemmen »p gyn Zeeuwsch doen, en de meerl derheid der Plaatfen, in plaats van de Menfchen, rekenen; wanneer het konde gebeuren, dat zommige Dorpen, door hunne heerschzuchtige en eigenbelang zoekende Grietmannen verleid, dt meerderheid zrudtn daar/lellen!....

Sluiten