Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FR V II E I D, G E L T K H E I D, BROEDERSCHAP.,

AAN M Y N E

MED E-B URGERS,

WW

EYZONDER DE LEDEN VAN HET

SCHOOTSVEL

TOEGEWYD.

N«. r.

Ziet hier myne waarde Medeburgers, by het her. lïel uwer Vryheid; een klein gefchrift ten voorfchyn koomen, het welk geen ander oogmerk heeft dan den tninkundigen onder u lieden zo veel' mooglyk te onderwyzen, en te vërbeeteren, hun voorhet°ge. 50t der Vryheid gefchikt; en dus gelukkig te maa. ken; dit te bereiken zal desSchryverseenigfte doel en de befchouwingvan.uwe vorderingen zynhoogltê eer zyn ; eene geregelde voortgang van dit gefchrift op een bepaalden tyd word u echter niet beloofd, onvoorziene afleidingen,beroepsbezigheden, de 'tem' van het Vaderland om hetzelve gewigtiger dienften te bewyzen, zullen my welligt dikwerf verbieden, dezen opgenoomenen taak agtereen te vervolgen;

^ waar.

Sluiten