Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 >

zyne wenken vliegende; tot inltandhöuding van ontelbaare bedieningen diefachtig weggefchonken aan» en fciiandelyk vv,a"argénómen dooi- een aantal nietswaardige kinderen , naastbeflaande en laffe pluim» ftrykers van uwe regeeringen ,aan onvveetendeluiaards die den naam van Nederlanders onwaardig, zig in weelde zonder arbeid van uw zweet en bloed vetmesttede; en dan nog met eene belachelyke trotsch cp ul waardige nuttige leden der maatfchappy, op ril hunne betaalsheeren,als op een verachtlyk gemeen dorften nederzien; gy waard niet vry, myne gegoede Medeburgers, toen gy door uwe overheerfchers verpligt wierd met duuren Eede te zweeren, dat gy tot verirïeling der Vryheid van andere, en tot ftaaving van de dwinglandy in uw eigen land; u een aanzienlyk gedeelte van u vermoogen had laaten afdwingen.

Gy waard niet vry; toen men u te wapen dorst roepen, en (waard gy niet ipoedig door de Franfchen verlost geworden) te wapen , zou gedwongen hebben om eene Conftitutie te verdeedigen, welke men onbefchaamd, eene gezegende dorst noemen, toen men met helfche vreugde uw bloed niet als dat der oudé Bataven voor de Vryheid, maar voor de over-

fching zou hebben doen vlieten.

Meer zoude ik, ö waarde Burgers! kunnen aanvoeren, om u te doen zien, hoe veel uwe tegenwoordige en toekomende ftaat van uwe voorgaande verfchilt, maar genoeg voor hettegenwoordige: reeds zie ik uwe vaderlandfche harten gereed, om de wyze wetten, om de eerbiedwaardige befchermersderheiizaame Vryheid, eene onverbreekbre trouw tezweeien; reeds zyt gy gereed om, niet uit laage wraakzucht, maar uit liefde voor haar, de gangen haarer belagers te befpieden, en hen de ftrengheid deiwetten te doen ondervinden; reeds peinst gy, wat gy tot bewaaring der Vryheid, zelf van uwe armoede kunt opöfferen; ja, reeds brand gy naar de wapenen, waarmede gy haar tegen alle haare vyanden zult mogen verdedigen.

te AMSTELDA M, » t W. WYNANDS, «n veider alom, » £ ftuiv.

Sluiten