Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n VOORBERICHT.

denzelfden voet voortgegaan , als ik begonnen was. Hier en daar heb ik mijne pen een ruimer Joop gelaten, aangemoedigd door vrienden, die dit, ter hunne leering en ftichting, wenschten. Daar door is ook dit Deel breeder uitgelopen, dan ik gedacht had, niet tegenftaande ik mij op het laatst wel eens vrij wat bekort heb.

Aanmerkingen heb ik op het eerfte Deel niet ontvangen , van welke ik thans zoude hebben kunnen gebruik maken. Ik ben nogthans wel overtuigd van het gebrekkige van dit werk : en zoude daarom zelfs wel gewenscht hebben, dat het in beter handen gevallen ware.

Evenwel berouwt het mij niet, dat ik mij tot dezen arbeid heb laten overhalen, om dat ik vertrouwen mag, niet zonder vrucht voor Ü gefchreven te hebben.

Daar voor kome dan toch alleen de eer en de dankzegging aan mijnen Zaligmaker en Heer toe, die mij zwakken Mensch en onwaardigen Zondaar verfchoont, onderfteunt en bemoedigt, en

mij-

Sluiten