Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT HET LEVEN VAN JESUS. fil

tot onze gegronde gerustftelling in alle omftandigheden van ons leven, en tot aanvuuring en vermeerdering van onze liefde jegens God zoo wel, als ook tot verwekking en vermeerdering van onzen ijver in alle deugden , die ons waar geluk bevorderen, ftrekt, dan even deze veredelde Godsdienst van onzen Heere. Neem derhalven deszelfs heilzame voorfchriftenwaar, met alle uwe vermogens , en ftreef daar naar, om een waar Christen, een oprecht aanhanger en verëerer der leere van uwen jesus te zijn.] [Want dan eerst zult gij de ware rust uwer harten , het echt genoegen uwes levens, vinden. Dan eerst zult Gij het goede, dat U hier van Gods Vaderhand toekomt, recht fmaken; dan eerst zult Gè, onder de tegenfpoeden, welke U dezelfde Vaderhand toezendt, gelaten en wel te vrede kunnen zijn; dan eerst zal het uitzicht op de onzekere toekomst ophouden U te kwellen; dan eerst zult Gij met genoegen aan het fterfuur kunnen denken; en dat fterfuur zal U dan ook eerst en gemaklijk, ja zalig kunnen zijn. — Zeg niet: maar jesus eiseht zoo veel ! Want in den grond eischt Hij niet anders van U, dan geloof aan Hem , erkentenis van zijne liefde voor U, en toevertrouwen van U zeiven aan Hem, den besten, den eenigften, U van God gefchonken Zaligmaker. Daar dit vertrouwen is, daar is men gewillig, om al, wat de Wet van Christus gebiedt, uit te voeren, om dat men er niet aan twijfelt, of elk gebod is een gebod der hoogfte billijkheid en der hoogfte liefde. Trouwens , als zoodanig prijzen ze zich ook aan elk aan , die er de proef van neemt, en ze onderzoekt. En, wie eenmaal het lastige, het kwellenB 3 de,

Sluiten