is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkwaardigheden uit het leven van Jesus. Volgends de vier evangelisten in overeenstemming gebracht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 GEDENKWAARDIGHEDEN

ftrafFe van den Romeinfchen Stadhouder op den hals hadden gehaald. Denklijk was het eene Staatsmisdaad. De Galileêrs hadden zich, misfchien, door woorden en daaden aan de Romeinfche regeering vergrepen, en daar door den Romeinfchen Procurator pilat us tot toorn verwekt.. Deze gisting fchijnt josefus te bevestigen, die de Gaiïle'èrs als zeer onrustige menfchen befchrijft. Ook gewaagt hij meermaalen van ondernemingen der Joden tot opftand op de hooge Feesten, zelfs in de voorhoven van den Tempel. J

Hier op zeide hij tegen de genen, welken hem dit verhaald hadden , (en dia zich verheelden beter te zijn, dan de genen, over welken God iet dergelijks had toegelaten:) Meent gij dan, dat deze Galileêrs welken dit getroffen heeft, grooter zondaars geweest zijn, dan alle de overige Galileêrs? Geenszins, zeg ik u, maar gij zult allen, indien gij u niet verbetert, <?p gelijke wijze omkomen. (Bij de verwoefting der ftad Jerufalem werd het bloed van het hardnekkig ongeloovige en booze Joodfche volk, zelfs op de heilige plaats vergoten.') 'Of meent gij, dat die achttien, op welken onlangs de toren bij (het bad) Silod viel, en hen verpletterde, grooter zonden begaan hebben, dan andere inwooners van Jerufalem? Geenzins, en ik zeg u nogmaal, dat een'dergelijk lot op u wacht, in gevalle gij geene betere gezindheden aanneemt. CDit is vervuld, toen vele duizenden van Joden, in Jerufalem, onder de puinhopen, der , door de Romeinen veroverde en tot den grond verwoefte , ftad, begraven werden. )

[Hier leert ons de Heiland, hoe wij denken, wat wij ons zeiven voorhouden moeten , wanneer wij

zien