is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkwaardigheden uit het leven van Jesus. Volgends de vier evangelisten in overeenstemming gebracht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ülf HET LBfEN VAN JESUS.

ifjo. Doch , daar verhaalde je.su* ze bij ééne andere gelegenheid , en met een ander oogmerk , te weten , om de menfchen tot het vermijden Van alle ergernis, en tot eerbiediging van hunne rnedernenfrheil te beweegen; maar hier, om zijne vefkeering tóet zondaaren, en om het doel zijner zending tegen, de Farizeën te verdeedigen.]

öf welke vrouw j (vervolgde hij") die maar tién; penningen rijk is, en er éénen van verliest, iteekc fiiet op ftond een licht op., veegt het geheele bui» door, en zoekt zorgvuldig, tot zij dien vindt? En sis zij hem eindelijk gevonden heeft, roept zij hare vriendinnen en nabuurinnen bij' een en zegt tot haar: Verblijdt u met mij, want ik heb mijn Verloren penning wedergevondem — En ik verzeker u « even zulke blijdfehap zullen ook Gods Engelen hebben over eenen zondaar, die zich betert,

£ Nadien nü, dit is het gevolg, dat men, volgends het oogmerk van jesus, hier uit behoorde te trekken, God en de Engelen, als 't ware de geheele hofftoet van God , omtrent het verderf van eenen zondaar niet onverfchillig konden zijhj maarzich veelmeer over zijne bekeering uitnemend verheugden , zoo kon men het hem niet kwalijk hemen, als hij met zondaaren verkeering hield, met oogmerk | om hen te bekeeren.

Alles, tot de kleinfte omftandigheden toe, in deze Gelijkenisfen is aandoenlijk en treffend.] [De aan* doening, die de vrouw oVer een deel van haren verloren fchat, de Herder over een verloren fchaap zij* Her kudde heeft; de zorg en moeite j, welke beidea

II. Deel. H assit*