is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkwaardigheden uit het leven van Jesus. Volgends de vier evangelisten in overeenstemming gebracht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT HET LEVEN VAN JESUS. 441

zijne geboden ! Dit deden de Apostelen, en , fchoon nu nog hunne kennis niet zoo was als ze behoorde te zijn , en jesus hun voor het tegenwoordige niet alles zeggen kon, wat zij moesten weten, eerlang zou Hij toch zijnen Vader nader aan hun openbaren; door zijn lijden, fterven en opftanding zoude eerlang veel voor hun opgehelderd worden; en daar na zouden zij, door het onderwijs des Heiligen Geestes. meerder vorderingen maken. Alleen, dit herhaalt jesus telkens, zij moesten hem blijven liefhebben en dat door hunnen wandel toonen. Verg. vs. 7,-15, 26, en H.XVII: 6, 26. H.j

Zoo veel heb ik u (tot uwen troost en onderricht') bekend willen maken, terwijl ik nog bij u ben. Maar de leeraar, de heilige Geest, welken mijn Vader ulieden in mijne plaats zenden zal, die zal u alles leeren , en u alles weder in 't geheugen brengen, het gene ik tot u gefproken heb.

[Hoe bemoedigend voor de Apostelen , bij nog zoo veel gebrekkigs, als er in hunne kennis plaats had, en bij het zwak geheugen, de onvatbaarheid van begrip en de nog vele overgebleven vooröordeelenl — Hoe gewichtig ook voor ons , die er nu veilig op afkunnen gaan, dat deze, in zich zeiven ongefchikte, menfchen ons de leer des Veflosfers volkomen zuiver hebben overgebragt. — Wenfchen wij dan ook om het onderwijs van christus en zijnen Geest, dat wij dan biddende dé fchriften der Apostelen lezen, en ze ons dikwijls herinneren. H. ]

Tk late en geve u nu C tot een affcheid\) mijnen zegen, en weieenen veel krachtiger, dan de menfchen

üe 5 üien