is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkwaardigheden uit het leven van Jesus. Volgends de vier evangelisten in overeenstemming gebracht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44» gedenkwaardigheden

Óien aan eikanderen gewoon zijn te geven (die het alleen bij het bloote wenfchen en hoflijkheden laten berusten, en .op zijn best flechts eenige aardfche goederen tnededeelen. Mijn zegenwensch gaat van harte, en zal gewis vervuld worden.) Weest dan getroost en zonder vreeze.

[Aan de liefde van je sus en aan zijnen zegen hebben wij onberekenbaar veel meer, dan aan de genegenheid en weldadigheid van de geheele wereld. - H.]

[Diepe treurigheid en innerlijke aandoening van het hart, maakten zich bij deze woorden, ongetwijfeld, van de leerlingen van onzen Heere meefter; jesus vervolgde dan:]

Gij hebt gehoord, wat ik ulieden gezegd heb: ik ca heen, en kom weder tot u. Indien gij mij liet hadt, dan zoudt gij er u thans over verblijden, dat ik tot den Vader ga: want de Vader is meerder dan ik (en derhalven zal ik dan, wanneer ik tot Hem henen ga, ook meerder zijn dan ik nu ben , en die heerlijk^ heid bij Hem genieten, die ik bij Hem had, eer de wereldwas. Hinlopen.)

[Daar over moesten zich de Apostelen verblijden, en met hun alle oprechte liefhebbers des Heilands,— Is Hij thans weder hoogstheerlijk in den hemel, ger niet Hij daar nevens den Vader de eer die Hem toekoomt, het moet die genen bijzonder tot blijdfehap zijn, om wiens wil Hij hier voor een' korten tijd op aarde kwam , zich vernederde ten kruisdood toe. Het moet ons te meer verblijden, om dat Hij nu bij den Vader is, ons tot heil, en om ons eens daar te brengen daar Hij is, op dat wij zijne heerlijkheid mogen aanfehouwen. Verg, joh. XVII: 5> H? H]

Doch