Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÜtT HET LEVEN VAN JESUS. 513

riog dien eigen naéht, met drift te verhoeren, opdat evenwel hun gedrag nog eenigen fchijn had, hem * na het aantijgen van groote misdaden , terftond ter dood te veröordeélen, en in de magt van den Ro~ meinfehen Stadhouder over te leveren , opdat dezè hem fpoedig ter dood mogt laten brengen, dewijl zij zeiven geen doodvonnis meer voltrekken mogten. Om over dit alles te beraadïlagen, en het in 't werk te ftellen , Was de Hooge Raad reeds in \ paleis vari den Hoogenpriefter kajafas faamgekomen , toen men jesus in de Had bracht. Hij wierd dierhal* ven, zonder verroef, in de vergadering zijner gewetenloze Richters gebracht. j

Matth. XXVI: 5?, 5p. mark. XIV: 53, 5^ luk. XXII: 54, 55. joh. XVIII: 13-114.

De wacht , welke jesus jn hechtenis genomen Md, voerde hem eerst naar het huis van den (ëü Wezen) Hoogenpriefter annas, welke de fchoonvader was van kajafas, den Hoogenpriefter van cut iaar> (En deze kajafas was het, die dé tl Joden den raad gegeven had, dat het beter ware

ftierfr ) menSeh ' in pkatS Va" het gelleele volk*

[Johannes haalt dit aart, óm deh Lëzer op. merkzaam te maken, hoe Jesus, in allen gevalle, Voor zulken richter veroordeeld moest worden, -a

lot an nas fchijnt je Sus enkel daaröm ingeleid te zijn geweestj om aan dezen, bij de Joden nog in groot aanzien ftaande man , tijding te bren-' Want j™11 §elukkig gevo,g dezer ont'erneming, 01 Dee*>« Kk ■ Att«

Sluiten