Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514 gedenkwaardigheden

a n n a s ( verhoorde jesus verder niet , maat) zond hem terftond gebonden (zoo als hij was,) tot

den (regeerenden) rioogenprieiter kajafas.— Jj-ij dezen waren ondertusfchen alle de Overpriesters , Oudften des volks, en de Schriftgeleerden , (de gezamenlijke leden van den Hoogen Raad,) vergaderd.

Ondertusfchen waren simon petrus en nog een ander leerling (johannes) jesus op eenigen afftand gevolgd. Deze leerling nu was bij den Hoogenpriester bekend , en ging daarom met jesus in deszelfs paleis. Doch, petrus bleef buiten voor de deur ftaan. Nu ging de andere leerling, die in het huis van den Hoogenpriester bekend was, buiten, en fprak met de deurwachtfter, dat zij petrus ook mede inliet. — In het binnenhof van het paleis , bevonden zich de dienstknechten en gerichtsdienaars, die om een aangelegd koolenvuur gezeten waren , en zich warmden , want het was koud. Bij dezen vervoegde zich petrus ook, en warmde zich, om te zien, waar het heen wilde.

( Ondertusfchen ging in het paleis het verhoor voort.) Want de Hoogenpriester ftelde jesus vele vragen voor , die, deels, zijne leerlingen , deels , zijne leere betroffen.

[Deze vragen kunnen geweest zijn: Waarom jesus leerlingen verzamelde ? en eene nieuwe gezindte zocht in te voeren ? Wat hij voor eene nieuwe leere had ? Waarom hij van het oude leerftelzel van hunne voorvaderen afweek , en in vele ftukken nieuwigheden zocht in te voeren? enz.j

jesus gaf hem ten antwoord i Ik heb vrij en openlijk voor de geheele wereld geleerd; ik heb altijd in de Synagogen en in den Tempel geleerd, alwaar geftadig zoo vele "Joden vergaderd zijn; ik heb nooit

ïn eenen noeic ot winnei geiprouen ; waarom vraagt gij dan — mij ? vraag de genen , die mij gehoord

heb*

Sluiten