Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 16 • gedenkwaardigheden

[Onfchuldig mishandelde , achter uwen rug gelasterde Mensch! dit kunt Gij ook ter uwer verdediging ondernemen: „ indien ik kwalijk heb gezegd ef gedaan, bewijs het mij, en kunt gij dat niet, waarom mishandelt, waarom lastert Gij mij dan?'r Dit zal U voor uw eigen geweten en voor den Opperrichter genoeg zijn, fchoon gij ook bij menfchen geen gehoor vindt. H. ] [Ondertusfchenkent men reeds , uit deze eenige omftandigheid de Richters van jesus , en wat Hij van dezelven te wachten had. Zij, die in Gods plaats zaten, zij, die recht en gerechtigheid handhaven, en de onderdrukten tegen mishandeling en geweld befchermen moeften, lieten zich echter dermate door hunne hartstochten vervoeren, dat een deugen iet, voor hunne oogen, de grootfte onrechtvaardigheid en geweld aan jesus, ongeftraft, durfde oefenen. — Welk een eerwaardig man is de Richter in de menschlijke Maatfchappij, die onder zijne medemenfchen als een wijs Vader, als een Reprefentant der Godheid, zit, het recht fpreekt, en de onfchuld tegen de ondeugd met magt befehermt. Maar , welk een monfter is ook dezulke, die, gelijk de Richters van jesus, de onfchuld zelve onderdrukt, en het recht uit partijdigheid buigt. Al weet hij zich misfchien jaren lang, door geweld en list, in aanzien te houden, ten laatften echter zullen fchande en verachting, en zware verantwoording voor den hoogften Richter niet achter blijven.]

mat TB.

Sluiten