Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXX VOORBEREIDZELEN TOT VERKLAARING

liet Grieksch hadt aangefproken , vroeg hij , met eenige bevreemding, verftaat gij Grieksch? (*) Hij fchijnt dit van eenen Jerulalemfchen Jood, hoedanigcn hij mogelijk den befchuldigden dacht te zijn, niet verwacht te hebben. De Apostel, vervolgends , van den Overften vrijheid krijgende, om het volk, dat hem oproeriglijk vervolgde , aantefpreken, ten einde zich te verdedigen, bediende hij zich van de Hebreeuwfche taal: en als zij hoorden (zoo verhaalt Lukas (t),) dat hij hen, in de Hebreeuwfche taal, aan/prak , hielden zij zich te meer ftil. — Waartoe bediende hij zich, te dezer tijd, van der Jooden moedertaal? buiten twijfel, om van de groote menigte verftaan te worden: en , omdat zij hem verftonden, kwam er ook ftil te en aandacht onder de beroerde fcbaare. Heeft Paulus nu, allereerst, ten nutte der Jerufalemfche kerk, dezen Brief gefchreven , ,, hij zal dan ook," (dus befluit men) ,, om dezelfde reden, zich van de, aldaar meest

„ bekende , taal bediend hebben : derhalven ,

„ het getuigenis der ouden , dat deze Brief aller„ eerst in het Hebreeuwsch, zoo als het toen gefproken ,, werdt, gefchreven zij, is allczins geloofwaardig."

Zegt men, hier tegen , „ niemand der ouden „ getuigt, dat hij dezen Brief in het Hebreeuwsch

,, gezien hebbe!" Maar gaat deze redeneering

door! ,, Geen dén van die ouden , welke geloof„ den, dat Paulus dezen Brief eerst in het He,, breeuwsch gefchreven heeft, laat blijken, dat hij „ zulk eenen Brief gezien hebbe ; derhalven , het

„ Se"

(*) Hand. XXI: 37. . (f) Hand. XXII. 2.

Sluiten