Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13$ Smile of Verhandeling

ïingen, hebben, zelfs na dat zy 'er van genezen zijn, hun geheele leven lang, zekeren invloed op hun geestgeftel. Ik zal in 't vervolg meer dan eens gelegenheid hebben dit met voorbeelden te doen blyken.

Bekort dan het woordenboek van uw kind zoo veel mogelijk. Het is een zeer groot nadeel, dat hy meer woorden dan denkbeelden heeft, en meer zaaken weet uit te drukken dan hy overdenken kan. Ik geloof dat eene der redenen, waarom de boeren in 't algemeen meer gezond verftand hebben dan de ftedelingen, daar in beftaat dat zy minder woordenrijk zijn (ƒ). Zy hebben weinig denkbeelden, maar weten die zeer wel te vergelyken.

De

(ƒ) Deze aanmerking van Rousseau is zeer gegrond, dat namenlijk boeren, mits zy aan geene flaverny of lijf. eigenfchap zijn onderworpen, veel meer natuurlijk en gezond verftand in hunne beoordeelingen en gefprekken laten blyken, dan verwaande ftadbewoonderen. De oorzaak hier van moet echter daarin niet gezogt worden, dat zy minder woordenrijk zijn, maar om dat zy alle hu'nne begrippen meer uit zinnelyke voorwerpen en zinnelyke daaden ontleenen, met de woorden en fpreekwyzen, die deze begrippen uitdrukken, den waaren zin juister verbinden, en uit meenigvuldige waarnemingen en ondervindingen gelegenheid fcheppen, om daar mede hunne weiniger denkbeelden naauwkeurig te vergelyken. De ftedelingen hooren daar tegen van zeer veele zaaken fpreken, waar van *y niets zien npch ondervinden, nopens welke zy dienvol-

Sluiten