Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H4 Emile of Verhandeling

pleitgedingen af, breng kinderen tot hun plicht ouders tot toegevendheid, bevorder gelukkige hu> welyken, belet mishandelingen, gebruik, ja befteed géheel den invloed der ouders van uwen opvoedeling ten behoeve van den zwakken, die door den vermogenden onderdrukt en' wien recht geweigerd wordt. Doe u openlijk op, als een befchermer der ongelukkigen. Zijt rechtvaardig, menschbevend, weldaadig. Geef niet enkel aalmoefen, maar betoon liefde; de daaden van barmhartigheid verligten meer kwaaien, dan het geld; heb anderen lief, en zy zullen u liefhebben; fta anderen ten dienst, en zy zullen u ten dienste ftaan; zijt hun broeder, en zy zullen uwe kinderen zijn (g). Hier in ligt ook nog een reden, waarom ikEMï-

le

(g) Wijsheid en deugd zelve, fchynen,'door deze geheele periode, den Auteur de woorden in de pen gelegd te hebben. Campe. Tjjapp.

Dit beken ik mede: doch veel, van't geen hier als lief. dewerken terecht wordt aangeprezen, zou de rechtfchapen mensch wel gaarne doen willen, maar hy kan niet altijd, dewijl hem of het gezag daar toe ontbreekt, of men na hem niet luistert, of om dat veele menfchen liever hunne handen voor geld, dan hunne harten voor troost, ontfluiten, liever hunne hartstochten zien onderfteunen, dan naar den raad van anderen, hoe verftandig deze ook zijn gelukkig te willen leeven. Rousseau heeft hier het verdriet vergeten, dat hy wegens zulke menfchen opgevat hadt, die zyne liefdaadige en welmeenende vöorfchriften »iet volgen wilden. Resewitz.

Sluiten