is toegevoegd aan uw favorieten.

Emile, of Verhandeling over de opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

éb2 Emile of Verhandeling

blik weten te zeggen, waar Pekin, Ispahan, Mexi~ co en alle landen der aarde gelegen zijn. .

My dunkt, ik hoor my hier tegenwerpen, dat toch best is de kinderen met zulke oeffeningen (Jludien) bezig te honden, waar toe zy enkel hunne oogen noodig hebben Qri); dit zou waar kunnen

zijn,

Zeer zeker heeft Rousseau gelijk. Alleen kinderen, welke in de aardrijks-kunde, op eene met de gewoone manier van onderrichting regelrecht ftrydige manier, onderwezen worden, kunnen daar door behoorlyke begrippen van kaarten, plans enz. verkrygen. Voor dezulke daar tegen, die volgens de gewoone manier worden onderwezen, en, let wel, door geene andere onderrichtingen zinnelyke denkbeelden daar van verkrygen, zijn en blyven de begrippen van mathematifcbe en ftaatkundige geograghie louter woordelyke, ten uiterffen verwardeen valfche, voorfieliingen, gelijk ik niet flegts uit eigen ondervinding in myne jeugdige jaaren weet, maar ook van veele andere lieden heb hooren verzekeren. Stuve.

Uit de misflagen, welke Leermeesters by hun onderwijs begaan, behoorde Rousseau het gevplg niet af te leiden, dat kinderen, vooral die reeds tien jaaren oud zijn, geheel geene begrippen van dien aart verkrygen kunnen, om dat hunne kindfche aart hen daar in verhindert, nadien zulks een valfche gevolgtrekking is. Doch het fchijnt als of hy altijd uiterften beweeren moet. Resewitz.

(n) Rousseau zal toch wel geweten hebben, in welken 2in deze fpreekwyze gemeenlijk opgevat wordt. Het verftaat zich van zelve, dat de reden en 't verftand daar by eenigermaaten moeten medewerken. Met dat alles is het