Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24© verklaring van den brief aan

tifche Kerk, door zijne en zijner Apostelen prediking, duidlijk doen bekend worden. Ten tweeden, hij heeft, door lijdlijke en daadlijke gehoorzaamheid , dat alles volbracht,' 't welk, naar den eisch van 't Godlijk recht, ter verwerving van de, in dit betere Verbond ,

beloofde heilgoederen, vereischt werdt.

Ten derden, hij heeft den Heiligen Geest over de Israëlitifche Kerk uitgeftort, en , vérvolgends , over de Heidenen, opdat deze, als een Israël Gods in den geest, zouden toegevoegd worden, tot' het gelovig zaad van Abraham.

Vraagt men verder, wat hij federd gedaan heeft, nog doet, en verder doen zal, om dat Verbond in ftand te houden ? Ik antwoorde, hij was, federd zijne verhooging, en blijft nog, als Middelaar, in den hemel, werkzaam, om de Kerk te bewaren in een boze wereld, en haar die middelen te verfchaffen, dien bijftand te verleenen, en die Verbondsbeloften aan haar te vervullen, zonder welke zij onmogelijk zou kunnen beftaan, in zoo vele verzoekingen, waar aan zij is blootgefteld; en ook, wegens gebrek van nieuwe leden, in de volgende gedachten, al haast een einde zou genomen hebben. Daar toe nu is hij, in den hemel, niet alleen Hoogenpriester, maar ook Koning, en zal zich,

voor

Sluiten