Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 verklaring van den brief aan

lijk opofferen, nimmermeer heiligen de genen die daar toegaan.

Anderzins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat de ge rv en die den dienst pleegden, geen consciëntie meer en zouden hebben der zonde,

eenmaal gereinigd geweest zijnde.

Maar [nu geschiedt] in dezelve alle jaren wedergedachtenisse der zonden.

Want het is onmogelijk , dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme.

In deze verfen treffen wij eenige bijzonderheden aan, die ons reeds meermalen zijn voorgekomen; doch ze behelzen ook het een en ander, 't welk, zoo ten aanzien van woorden en fpreekwijzen, als met opzicht tot de zaken zelve, aan verfchillende uitleggingen onderhevig is.

Hier over moet men zich niet verwonderen. De verfcheidenheid van gedachten over des Apostels heerfchend oogmerk in dezen Brief, heeft invloed op de verklaring van elk bijzonder deel. En de onderfcheidene opvatting van deze of gene zaak, in des Apostels redeneering voorkomende, geeft, niet zelden , een zeer verfchillende gedaante aan een of ander deel van zijn betoog. — Bij voorbeeld, om dit nu maar alleen te noemen, hoe veel verfchilt het niet, of men,

door

Sluiten