is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring van den brief aan de Hebreen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hebreen. hoofdd. XI: vs. 24—26. I07

tig jaren moesten er verlopen , eer dat gewenschte einde bereikt wierd. Het was echter nodig, (gelijk naderhand gebleken is,) dat hij, toen reeds , zich van het hof verwijderde ; daar op Egypte verliet, en, vele jaren , elders, doorbracht. En hier toe moest juist zulk een geval, als llraks gemeld is, aanleiding geven.

Dit alleen dient hier nog opgemerkt, dat Moses met, op zulk eene wijze, als wij gezien hebben, te handelen, in kracht geweigerd heeft, een zoon van Faraos dochter genaamd te worden; of wel, met er daad getoond heeft, ,, dat hij de eer, en 't genoegen , aan ,, die hooge betrekking verknocht, ten eenemaal verzaakte (m).

Dan,

{in) Men vraagt hier, „ zou Moses niet beter gedaan ,, hebben, zo hij, behoudens zulk een godvruchtig be„ fiaan , aan 't hof gebleven ware? Konde hij daar niet „ van uitnenienden dienst zijn? Was het „ook geen 011,, dankbaarheid jegens eene Koninglijke Princes, aan wellte „ hij zoo veel verplichting hadt, dat hij zich van haar en

van het hof onttrok ? Daarenboven, hebben niet andere ,, godvruchtige menfchen, van zulk eene gelegenheid ge,, bruik gemaakt, om veel goeds te doen? Is Josef niet, ,, tot aan zijn levenseinde, aan Faraos hof gebleven? „ Hebben DANïèx en zijne medgezellen zich niet laten

„ gebruiken san 't hof des Konings van BabelV ■

Doch, met dus te vragen, bedenkt men niet, dat Moses2ich in geheel andere omftandigheden bevond, dan waatïa

die